کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر حسین طاهریان

2- دکتر اکبر علیمی

3- دکتر حمدالله زاهدی

4- دکتر تورج هورمزد

5- دکتر سید رضا موسوی

6- دکتر کامبیز رستاک

7- دکتر علی نوری

8- دکتر جمال رمضانی

9- دکتر عبدالله کتابی

10- دکتر شهین عبدالهی